Això és un codi html que signifa llenguatge de marques hipertext perquè permet escriure text amb la lletra p que significa paràgraf, també permet posar imatges fent servir la marca o etiqueta img. La etiqueta img té un paràmetre anomenat src que significa source que el que fa es indicar el nom de la imatge per trobar-la. Un altre paràmetre de img és class que significa classe d'imatge en aquest cas hem posat que és mapper perquè identifiqui com a mapa d'imatge. Un mapa d'imatge és una imatge que quan cliques a sobre una part de la imatge identifica aquesta part, la coloreja i et porta al enllaç que vulguis. Widht signfica amplada en aquest cas 1200 pixel. Height signfica altura, en aquest cas 1588 pixel. Border significa "vora" que és 0 pixel en aquest cas. Últim paràmetre és usemap que indica quin mapa d'imatge a utilitzar en el nostre cas es diu map

A continuació hi ha el codi creat amb el programa GIMP. En el codi poly significa polígon i està dintre de area shape que vol dir forma de l'àrea. Coords vol dir coordenades, cada vegada que feia click amb el GIMP es generaven no possis vora al voltant de la imatge pintada i colorff0000 vol dir el color que es pintarà quan passi per sobre. El color ff0000 es vermell, el color 00ff00 es verd, el color 0000ff és blau. Perqué són el colors RGB que vol dir red, green and blue que són els tres colors bàsic. El color icolorEEE592 és un barreja de RGB, EE és un número hexadecimal que indica la intensitat del vermell, els dos següents números que són E5 indica la intensitat del verd i els dos últims números la intensitat del blau. El número més gran és EE, després E5, i últim 92 perquè els números hexadecimals són: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A (10), B (11), C (12), D (13) E (14), F (15). Hexadecimals vol dir base númerica de setze números diferents i decimal vold dir base númerica de deu números diferents. Ara convertirem el número hexadecimal EEE592 en decimal buscant "convert hex to dec online". EE es el número decimal 238, El número màxim més gran posible es FF que és 255, es a dir aquest color té molt vermell perquè està a prop del màxim, E5 és 229 què vol que té una intensitat de verd més petita que la de vermell, 92 hexadecimal és 146 en decimal. Si busquem "htmls color" podrem convertir directament HEX #EEE592 igual a RGB (238, 229, 146). Calculeo quants colors diferents puc fer amb el sistema RGB, és pot calcular 16^6 perquè cada color està composat per 6 números hexadecimals i cada número hexadecimal té setze números o multiplicar 256x256x256= 16.777.216 és a dir més de 16 milions de colors diferents. No som capaços de distingir tant colors i es millo utilitzar colors recomenats. Alguns colors tenem nom propi

alt significa text alternatiu és un text que apareix si no es carrega la imatge, title es el nom que apareix quan pasem per sobra de la imatge

Ceba
Patricio Estrella Bob Esponja